Preskočiť na menu

5 ročná záruka so Somfy

O značke Somfy

Pohony SomfySomfy patrí k popredným svetovým výrobcom a dodávateľom pohonnej techniky a riadenia pre vonkajšie rolety, žalúzie, markízy, garážové brány, vjazdové brány a interiérové tienenie. 

Spoočnosť bola založená v roku 1960. Sídlo spločnosti je vo francúzskom mestečku Cluses. V súčastnosti má zastúpenie vo viac ako 50-tich štátoch po celom svete. Ročná produkcia predstavuje približne 11 miliónov motorov. Výrobky Somfy používa viac ako 200 miliónov konečných spotrebiteľov. Na Slovensku je spoločnosť zastúpená organizačnou zložkou v Piešťanoch.

Predĺžená záruka

Záruka 5 rokov na SomfyPokiaľ si pre svoje žalúzie , rolety , markízy alebo garážovú bránu vyberiete pohony zn. Somfy, môžete u nás získať nadštandardnú rozšírenú záruku v trvaní až 5 rokov.

Záruka 24 mesiacov + predĺžená rozšírená záruka 36 mesiacov, celkom 5 rokov sa vzťahuje na pohony pre rolety, žaúzie, markízy a pohony pre garážové brány, prvky a systémy ovládania ( spínače, diaľkové ovládače,..), elektrické a mechanické prislušenstvo, pokiaľ nie je menovite vyňaté z tejto záruky.

Záruka 24 mesiacov + predĺžená rozšírená záruka 12 mesiacov, celkom 3 roky na pohony posuvných a krídlových brán, vjazdové závory, elektronické riadiace jednotky pre vjazdové brány a závory, mechanické príslušenstvo a solárne sady pre vjazdové brány a garážové brány.

Neštandardná predĺžená záručná doba sa nevzťahuje na:

 • záložné batérie k pohonom pre garážové brány a vjazdové brány
 • batérie k pohonom, diaľkových ovládačoch, spínačoch, hodinách, čidlách a pod.
 • jednotku skupinového riadenia R1J-U-E-230
 • na výrobky zakúpené za účelom svojpomocnej inštalácie alebo prostredníctvom nepreškolenej firmy mimo odbor tieniacej techniky 

Vo vyššie uvedených prípadoch platí zákonná záručná doba v trvaní 24 mesiacov.

Záručná doba začína plynúť dňom uvedenia výrobku do prevádzky a jeho odovzdaní odbornou montážou firmou spotrebiteľovi.

Podmienky poskytovania rozšírenej záruky na výrobky zn. Somfy

 • výrobok bol nainštalovaný a uvedený do prevádzky vyškolenou odbornou montážou firmou v súlade s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcu 
 • výrobok je používaný k účelu, na ktorý bol určený, v súlade s návodom na použitie
 • servis a údržba výrobku je zaisťovaná výhradne odbornou montážnou firmou
 • záruka je uplatnená pred koncom trvania predĺženej záručnej doby u odbornej montážnej firmy, ktorá výrobok inštalovala
 • záruku je možné uplatniť  priamo u výrobcu- spoločnosti Somfy, spol. s.r.o.  len v prípade zániku dodávateľskej firmy, ktorá výrobok inštalovala
 • spotrebiteľ predloží záručný list/faktúru/zmluvu o dielo, ktorú dostal od dodávateľskej firmy a v ktorej je vyznačená dĺžka trvania záručnej doby a dátum inštalácie
 • v prípade uznanej reklamácie vadného výrobku po dobu trvania predĺženej záručnej doby spoločnosť Somfy garantuje bezplatné poskytnutie nového výrobku spotrebiteľovi, nehradí však náklady spojené s jeho výmenou

Záruka sa nevzťahuje:

 • na vady spôsobené nesprávnou montážou, nesprávnym elektrickým zapojením, zanedbanou alebo nevhodnou údržbou a nevhodným použitím 
 • na vady vzniknuté následkom mimoriadnych prevádzkových podmienok, hlavne použitím výrobku v prostredí nadmerne prašnom, vlhkom, mimoriadne chladnom alebo teplom (viď. technické prevádzkové podmienky s ohľadom na určenie výrobku), pôsobením chcemických či agresívnych látok a pod.
 • na vady spôsobené prepätím na napájacom napätí, prúdovým preťažením, vplyvom vonkajšieho elektromagnetického poľa a pod.
 • na vady spôsobené úmyselným poškodením alebo nesprávnym používaním
 • na vady spôsobené vyššou mocou (živelnou pohromou a pod.)